Vol169女神妲己Toxic全裸上身捆绑露豪乳私房诱惑写真23P妲己Toxic尤蜜荟

Vol169女神妲己Toxic全裸上身捆绑露豪乳私房诱惑写真23P妲己Toxic尤蜜荟

白解汤,谓白虎解毒汤,治神昏狂乱,无表里证而热极者也。然热泄后,或热极将死者,脉亦濡弱,须以外证标本参之。

被刀刃伤,血出过多,用此药补之。 或无问可下、不可下,而误用银粉、巴豆燥热大毒丸药下之,反以损阴亡液,以使怫热太甚,亦或成痞。

惟孕妇勿服。又曰∶阳胜则外热,阴胜则内寒,此言并者也。

破伤风紧急用好酒调药半钱或一钱服之。脉数尿时辄头痛,尿时不痛淅淅风,尿时快然但头眩,六四二十病方宁。

然阳主出行舒荣,故心火之志喜则身心放肆;而阴主收藏,故肾水之志恐,则身心收敛也。取微汗,不可太过,恐亡阳。

一日太阳少阴病,头痛口干渴而烦。 所谓发者,积于中而发于外也。

Leave a Reply